Informatie en contact > Privacy Policy
PRIVACY POLICY
 
01 | Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens
 
De Royal Automobile Club van België (RACB) en alle bedrijven van haar groep zijn uitermate bezorgd over de eerbiediging van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy, en zijn zich bewust van het belang dat u hieraan hecht.
 
RACB wil zoveel als mogelijk u op de hoogte houden, uw rechten eerbiedigen en u toelaten na te gaan wat er gebeurt met uw persoonsgegevens, zoals bepaald door de Europese Verordening 2016/679 van 24/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend als GDPR, Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de "Verordening").
 
Of u nu lid, licentiehouder, klant, medecontractant en/of bezoeker bent van onze websites en/of gebruiker bent van onze applicaties, dit Privacybeleid (hierna het "Privacybeleid" , of het "Beleid") is bedoeld om u duidelijk te informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de RACB en over de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren.
 
U geeft uw toestemming met betrekking tot dit Beleid, onder meer door specifiek een vakje aan te vinken dat voor dit doel wordt verstrekt door onze site verder te bezoeken of door enkele van onze diensten te gebruiken.
 
Indien u geen verplichting heeft om uw gegevens mee te delen aan RACB of de verwerking ervan te aanvaarden, zijn zekere communicaties echter nodig, onder andere om de uitvoering van een contract en/of de naleving van de geldende wetgeving mogelijk te maken.
 
Er kunnen ten alle tijde wijzigingen in het Beleid worden aangebracht. Ze is ook van toepassing op het verzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens door andere entiteiten verbonden aan de RACB, onverminderd aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten of applicaties. De toepasselijke versie van het Beleid kan ten alle tijde worden geraadpleegd op de website www.racb.com.
 
 
02 | Toepassingsveld
 
Dit Privacybeleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, verzameld tijdens uw bezoek aan deze site en/of in het kader van onze sport-, contractuele of commerciële relaties.
 
Het begrip persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevens" of "Gegevens") behelst alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" zodra deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar één of meer elementen die hem eigen zijn.
 
Dit Privacybeleid is alleen van toepassing in het kader van onze relaties met natuurlijke personen. In het geval van rechtspersonen is dit Beleid enkel geldig voor persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen die de rechtspersoon vertegenwoordigen of namens de rechtspersoon optreden (zoals lasthebbers, aangestelden of een andere contactpersoon).
Daarentegen, stemmen de "niet-persoonsgegevens" overeen met informatie die niet toelaat een natuurlijke persoon te identificeren.
 
 
03 | Verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens
 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is mevrouw Eveline Blanckaert van de VZW Royal Automobile Club van België, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel (RPR Brussel nr. 0403.465.154) eveline.blanckaert@racb.com.
 
 
04 | Aard van verwerkte persoonsgegevens
 
RACB verzamelt de volgende Persoonsgegevens:
 
- de gegevens die u ons vrijwillig overmaakt: naar aanleiding van uw aansluiting, de intekening op onze diensten, het plaatsen van een bestelling, de intekening op een nieuwsbrief, het aanmaken van een gebruikersaccount, het aanvragen van een sportlicentie, ingevolge klachten of eenvoudigweg vrijwillig; deze gegevens kunnen identificatie- en contactgegevens zijn (bijv. naam, voornaam, adres en plaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, taal, ...), professionele ( bijv. bedrijfs- / btw-nummer, beroep, naam en functie in het bedrijf, ...), financiële of factuurgegevens (bijv. bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder, factuur- / afleveradres), technische gegevens (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord, beveiligingsvragen, inlogtijden, IP-adres, lokalisatie, ...), gegevens met betrekking tot uw koopgedrag (bijv. voorkeurproducten of -diensten, voorkeuren en interesses, eerdere aankopen, enz.), of nog diversen (bijv. opmerkingen, suggesties, getuigenissen en iedere andere vorm van feedback, tekst, afbeeldingen, curriculum vitae, enz.);
 
- de gegevens ingevolge het gebruik van onze websites, applicaties en andere onlinediensten (met name met behulp van cookies - zie hieronder): bezochte of gebruikte pagina's, websites en applicaties, zoekopdrachten en gegevens ingevoerd op deze of waartoe de RACB toegang tot heeft (bijv. IP-adres, lokalisatie, datum en tijdstip van de raadpleging, enz.);
 
- de gegevens komende van derden: ingevolge de aankoop of de huur bij gespecialiseerde leveranciers in deze activiteit, ingevolge afspraken met partners, op basis van publiek beschikbare gegevens en/of beschikbaar op sociale of andere netwerken, onder de voorwaarden en onder de beperkingen die van toepassing zijn op de gegevens bijgehouden door deze leveranciers, gegevens die over het algemeen van dezelfde aard zijn als de hierboven vermelde of die er een actualisatie van vormen.
Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden uiteengezet in dit Beleid en kunnen variëren afhankelijk van de betrokken Gegevens/doeleinden.
 
 
05 |  Doeleinden van de verwerking van Persoonsgegevens
 
RACB zal uw Gegevens alleen verzamelen en verwerken na uw toestemming te hebben gekregen of op een geldige wettelijke basis, zoals het uitvoeren van een wettelijke verplichting, het uitvoeren of aanvragen van een contract of nog naar aanleiding van een gerechtvaardigd belang van de RACB of een derde, om dit onder meer om een antwoord te bieden aan de volgende doelstellingen:
-de levering van diensten of producten, het beheer van contracten en klanten, te weten hun administratie, in het bijzonder fiscaal en boekhoudkundig, de opvolging en de uitvoering van bestellingen, de uitgifte en eventuele invordering van bijdragen of andere vorderingen, de opvolging van de solvabiliteit en de invordering, met of zonder de hulp van derden ;
-informatie over de producten en de diensten aangeboden door de RACB;
-prospectie, zoals reclame en direct marketing, in het bijzonder door het versturen van reclame, informatiebladen (“newsletter”) en informatie, uitnodigingen, doelgericht en/of niet, elektronisch , sms, sociale netwerken en/of postnetwerken, zowel op de activiteiten, aanbiedingen, promoties en/of activiteiten van de RACB, met uw toestemming en / of binnen de gerechtvaardigde belangen van de RACB om haar diensten aan haar leden, aangeslotenen en klanten te bevorderen ;
-de communicatie van promotie-aanbiedingen van RACB of van haar partners en het aanbod om deel te nemen aan wedstrijden;
-de verwezenlijking van tevredenheidsenquêtes en marktstudies, van statistieken, het onderhoud en de voortdurende verbetering van onze producten, diensten, websites en applicaties (mobiel), evenals de personalisatie, de creatie van gebruikersprofielen, de optimalisatie van algemene strategieën, commerciële strategieën en marketingstrategieën van de RACB en haar partners, hierin inbegrepen de oprichting en het beheer van de gebruikersaccounts, loyaliteitsprogramma's, gerichte promoties, en anderen;
-het nazicht van de minimumleeftijd voor bepaalde diensten;
-de optimalisatie van onze diensten en producten, websites en andere applicaties;
-het beveiligen van onze diensten en producten, websites en andere applicaties;
-de naleving van alle toepasselijke wetgeving.
 
 
06 | Mensen met toegang tot de verzamelde Persoonsgegevens
 
RACB deelt normaal gezien uw Gegevens niet met derden, uitgezond in de volgende gevallen:
 
-met de ondernemingen die tot dezelfde groep behoren en dientengevolge ermee verbonden zijn, een lijst van deze ondernemingen kan bekomen worden op aanvraag, deze gebruiken uw Gegevens voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven;
-met onderaannemers die de gegevens verwerken in naam en voor rekening van de RACB (of een onderneming van de groep), die handelen onder haar verantwoordelijkheid en volgens haar instructies (zoals een databasebeheerder, een reclamebureau of enig andere dienstverlener); onze onderaannemers bieden allen nodige garanties voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking voldoet aan de wettelijke vereisten en de bescherming van de rechten van de betrokkene persoon verzekeren;
-indien u ons uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven;
-in de wettelijk vastgelegde gevallen, ingevolge een reglementaire of gerechtelijke procedure of nog op verzoek van de wetgevende of gerechtelijke autoriteiten.
 
Indien uw toestemming wettelijk verplicht is of indien wij menen dat uw toestemming passend is rekening houdende met de omstandigheden, zullen wij u deze vragen voordat uw Persoonsgegevens worden gedeeld of worden verzonden naar een land buiten de Europese Economische Ruimte.
 
 
07 |  Beveiliging van Persoonsgegevens
 
Persoonsgegevens die u ons op een uitdrukkelijke of geautomatiseerde manier verstrekt, worden opgeslagen in de RACB-bestanden.
 
De RACB neemt alle noodzakelijke administratieve, technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, schade, toevallige of niet-geautoriseerde toegang of iedere andere ongeautoriseerde verwerking van dergelijke Gegevens.
Voor de uitvoering van bepaalde taken doet de RACB dienst op andere ondernemingen (bijvoorbeeld technisch onderhoud van onze websites, enz.). Deze bedrijven hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens in de limiet die essentieel is voor hun tussenkomst.
Het aantal werknemers of medewerkers met toegang tot uw persoonlijke inlichtingen is beperkt en deze toegang vindt alleen plaats in de mate van het nodige voor de uitvoering van hun taken.
 
 
08 | Gebruik van cookies
 
RACB maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen teneinde de navigatie op de site of het gebruik van de mobiele applicaties te verbeteren, alsook om marketing- of bedrijfsinformatie aan zijn eigenaar te verstrekken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw toestel wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt. Deze standaardtechnologie laat toe  bepaalde informatie te registreren met betrekking tot de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina's, de duur van het bezoek, het wachtwoord, enz. De cookies kunnen geplaatst worden door de server van onze site of, onder hun verantwoordelijkheid, door derden waarmee de website samenwerkt. Cookies kunnen ook worden geplaatst door de sociale sites waarnaar de site verwijst. Bij gebruik van de website of mobiele applicaties, wordt u gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik en de registratie van deze cookies op uw toestel. U kunt deze cookies op elk gewenst moment in- of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen of, met betrekking tot onze mobiele applicaties, door ze te de-installeren. Aangezien cookies persoonlijke gegevens bevatten, kunnen deze gegevens worden geraadpleegd en gecorrigeerd zoals hieronder aangegeven.
 
 
09 |  Links naar andere sites
Als we u links naar andere sites aanbieden, is dit puur informatief. Wij raden u om bij het aansluiten tot deze andere sites hun aanwijzingen met betrekking tot de bescherming van de privacy en persoonsgegevens aandachtig te lezen. RACB zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de inhoud of praktijken van de eigenaar of exploitant van deze sites.
 
 
10 |  Uw rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij verzamelen
 
Uw Persoonsgegevens worden altijd verwerkt overeenkomstig de hierboven vermelde gerechtvaardigde doeleinden. Ze worden op een passende, relevante en niet-overmatige manier verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.
 
 
10.1 Recht om zich te verzetten tegen het gebruik voor prospectiedoeleinden

U kunt zich ten allen tijde verzetten, zonder reden, geheel of gedeeltelijk, tegen het gebruik door RACB van uw gegevens met het oog op prospectie (direct marketing), hierin inbegrepen de daaraan gerelateerde profilering. Het volstaat om het ons te laten weten:
 
- ofwel per e-mail op het adres: eveline.blanckaert@racb.com;
 
- ofwel online, via uw gebruikersaccount of in de voet van de commerciële berichten die aan u zijn gericht, door te klikken op de link "afmelden" en/of uw "voorkeuren" aan te passen.]
 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens (zie contactgegevens hierboven).
 
 
10.2 Recht op toegang tot uw Gegevens
 
Indien u in staat bent om uw identiteit te bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw Gegevens. U hebt dus het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betreffende categorieën gegevens, de categorieën van bestemmelingen aan wie de Gegevens worden overgemaakt, de criteria die gebruikt worden om de periode van bewaring van de Gegevens te bepalen, en de rechten die u over uw Gegevens kunt uitoefenen.
 
 
10.3 Recht van rechtzetting
 
Onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens kunnen worden rechtgezet, ofwel via uw gebruikersaccount door zelf de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen, ofwel door rechtstreeks contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke van de Gegevens (zie contactgegevens hierboven).
 
 
10.4 Recht op wissing (of "recht op vergetelheid")
 
U hebt het recht om de wissing van uw Persoonsgegevens te bekomen in de volgende gevallen, zijnde : (a) uw Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden, (b) u trekt uw toestemming voor de behandeling in en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking, (c) u hebt uw recht om bezwaar te maken geldig uitgeoefend, (d) uw Gegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een illegale verwerking, (e) uw Gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RACB bepaalt zelf het bestaan ​​van de bovengenoemde criteria.
 
 
10.5 Recht op beperking van verwerking
 
In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting van de juistheid van de Gegevens, als uw Gegevens illegaal verwerkt werken, als de Gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die de RACB nodig heeft om te verifiëren dat u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.
 
 
10.6 Recht om bezwaar te maken
 
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. De RACB zal dan stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens tenzij deze aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor de behandeling die prevaleert op uw recht om bezwaar aan te tekenen.
 
 
10.7 Recht op Gegevensoverdraagbaarheid
 
U hebt het recht om alle Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze Gegevens worden overgedragen aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch gezien onmogelijk is.
 
 
10.8 Het recht om uw toestemming in te trekken
 
U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingshandelingen voorafgaand aan de intrekking.
 
 
10.9 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
 
Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde VZW RACB, per post [Aarlenstraat 53, 1040 Brussel] en/of e-mail [eveline.blanckaert@racb.com], indien nodig vergezeld van het bewijs van uw identiteit. Men zal zo snel mogelijk worden beantwoord, en niet later dan één (1) maand na ontvangst van het verzoek.
 
 
10.10 Mogelijkheid om een klacht in te dienen
Als u niet tevreden bent met de verwerking van uw Persoonsgegevens door de RACB, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij deG vanaf 25 mei 2018 (https://www.privacycommission.be).